Какво е биогаз?

Какво е биогаз?

Какво е биогаз?

Какво е биогаз?

Под биогаз се разбира съединението от основните съставни елементи метан и въглероден двуокис.
Частта, която се използва за енергия, е метанът. Освен това, в зависимост от изходните условия, биогазът съдържа и минимални количества водни пари, сероводород, амоняк, водород (H2), азот (азот N2) и следи от ниски мастни киселини и алкохоли.

 

Процесът на образуване на биогаз

Биогазът се образува във ферментор посредством биохимична, анаеробна ферментация на 4 етапа: хидролиза, образуване на киселини, ацетогенеза и метаногенеза. При това въглехидратите, мазнините и протеините се преобразуват в метан (50 – 70 %) и въглероден диоксид (25 – 40 %). Ферментацията е напълно приключила, когато субстратите преминат всички етапи. Всеки един етап има своята специфична физиологична популация бактерии.


Най-важните параметри на процеса са температурата и времето, през което субстратът престоява във ферментора (хидравлично време на престой). Повечето селскостопански биогазови съоръжения работят на мезофилна температура (35 – 42˚C). Времето на престой зависи от субстрата и варира между 20 – 70 дни.


Почти всички видове органична материя може да се преобразува в биогаз чрез анаеробна ферментация – с изключение на растенията с високо съдържание на лигнин и целулоза (дърво например). В модерните биогазови инсталации като изходни суровини се използват биоотпадъците (утайка, оборска тор, битови и индустриални отпадъци), селскостопанските отпадни продукти и енергийните растения като царевица, слънчоглед, зърнени култури и трева. Различните растения имат различна калоричност и добив от хектар. Най-ефикасното растение е царевицата, която се засява с цел добиване на енергия.  Някои от растенията се използват и за други цели. Например соргото може де се използва както за фураж, така и за енергийна суровина. Това го прави много атрактивно за развиващи се страни като Индия. Широката гама от различни изходни суровини намалява нуждата от монокултури, които са необходими при други технологии за биомаса (биодизел и биоетанол).


Биогазът може да има различни предназначения: газът може да се използва за производството на електроенергия чрез когенератор, за подгряване и като гориво. Тъй като газът се произвежда постоянно и може да бъде съхраняван, може да се доставя като ток за основно потребление, така и за върхово натоварване.


Затова биогазът е подходящ за децентрализирано производство на електричество и топлина. За разлика от енергията, добивана от ветрогенератори и солари, електричеството може да се подава децентрализирано и контролируемо и при лоши условия на мрежата.  

 

Предимства 

Биогазът като възобновяем енергиен носител има технологични, екологични и икономически предимства. Енергията може да бъде произвеждана 365 дни в годината по всяко време на денонощието. Затова, в резултат на наличността си, биогазът играе важна роля в микса от възобновяеми енергии, включващ също вода, слънце и вятър. Наред с приноса си за постигане целите по опазване на климата, се постига и намаляване зависимостта от внос на енергия. Освен това чрез децентрализираното производство на енергия се гарантира и устойчиво локално създаване на стойност.

Фото Галерия

Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH